Dar obce na ČOV

Vnitřní směrnice č. U19

k poskytování peněžitých darů na výstavbu domovních čističek odpadních vod v obci Choustníkovo Hradiště

ve znění novely ze dne 23.3.2022

Finanční dar ve výši  30 000,– Kč poskytne Obec Choustníkovo Hradiště fyzické nebo právnické osobě na základě žádosti a to při dodržení níže uvedených podmínek.

    • Dar se poskytuje na výstavbu nových domovních čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních vod, nebo na montáž druhých stupňů čištění odpadních vod např. zemních filtrů a na další ekologické způsoby čištění odpadních vod (dále jen „ČOV“). Dar se neposkytuje na samostatnou výstavbu septiků nebo žump.
    • Dar se poskytuje pouze na výstavbu nových ČOV k nemovitostem, které se nachází v katastrálním území obce Choustníkovo Hradiště. Nemovitosti, jejichž odpadní vody ČOV bude řešit, nesmí být užívány k podnikatelské činnosti v rozsahu větším jak 25 % podlahové plochy a nesmí být zapsány v obchodním majetku.
    • Dar se poskytuje až po dokončení a kolaudaci stavby ČOV.
  •  
  • Postup podání žádosti o poskytnutí daru

Žádost, která je přílohou č. 1 této směrnice, se podává na Obecní úřad v Choustníkově Hradišti, a to včetně povinných příloh:    

  • a) kopie kolaudačního rozhodnutí  s vyznačením nabytí právní moci nebo kopie kolaudačního souhlasu

  • b) kopie výpisu z katastru nemovitostí

Žadatelem může být vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, ke které je ČOV budována. Na jednu ČOV je poskytován pouze jeden dar a obec nenese zodpovědnost za případné spory spoluvlastníků. Je-li to v žádosti uvedeno, může být dar rozdělen mezi spoluvlastníky dle požadavků žadatele.

V případě, že jedna ČOV bude sloužit pro více nemovitostí, posoudí žádost rada obce a o žádosti rozhodne individuálně s přihlédnutím k této vnitřní směrnici.

Dokumenty:

Vnitřní směrnice U19 – Dary na ČOV 2022

Žádost o dar na ČOV