Registrace k odběru zpráv* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit, jinak nemůže být registrace dokončena.
Informační SMS a e-mail pro občany obce Choustníkovo Hradiště

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), v platném znění

Správce a zpracovatel osobních údajů (k datu poskytnutí souhlasu):

Název: Obec Choustníkovo Hradiště
IČO: 00277932
Sídlo:Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště

Kontaktní údaje
Ing. Jan Vogl,
telefon: +420 724 525 035,
email: starosta@choustnikovohradiste.cz, obec@choustnikovohradiste.cz
 

Jako Subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů zpracovával moje osobní údaje v rozsahu: 

 • Povinné informace: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Nepovinné informace: titul před jménem, titul za jménem, datum narození, další telefonní

  číslo

  za účelem:

 • Informování formou textových zpráv o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních za- stupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních sub- jektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce,
 • uchování záznamů o rozeslaných zprávách pro účely prokázání, že byly rozeslány

 

na dobu: do odvolání

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím

Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné. Jejich neposkytnutím nebo odvoláním však není možné služby informačních SMS využívat.

Informace správce osobních údajů: 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány do odvolání tohoto souhlasu
 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud

  ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím

 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném

  formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci

 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že

  správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

Formulář naleznete výše nebo na OÚ Choustníkovo Hradiště. Vyplněný formulář doneste na obecní úřad nebo ho vložte do poštovní schránky na budově OÚ Choustníkovo Hradiště. V případě jakýchkoliv nejasností volejte starostu obce Ing. Jana Vogla, +420 724 525 035.