Busta hraběte Františka Antonína Sporcka

V parku před bývalým hotelem Sporck (v současné době již jen torzo polorozpadlé budovy) je na vysokém podstavci umístěna busta hraběte Františka Antonína Sporcka.

Z historie:
V obci Choustníkovo Hradiště se nachází hrad, později nazvaný Palackým Choustníkovo Hradiště, který byl postaven na počátku 14. století. Měl sloužit k obraně a měl být útočištěm okolnímu obyvatelstvu před nepřítelem. Bylo pro něj vybráno strategicky výhodně položené místo na vysokém ostrohu, kde již dříve stávalo staroslovanské hradiště.
Hrad prodělal slavné i pohnuté doby a byl za ta staletí jen jednou dobyt, a to na podzim roku 1646 švédským generálem Königsmarkem. Švédové hrad vyplenili a poškodili. Hrabě Sporck provedl jen nutné opravy, protože se soustředil hlavně na dvory, z nichž mu plynul hmotný zisk. Jan Sporck zemřel roku 1679.
Teprve jeho syn, hrabě František Antonín Sporck, když dosáhl roku 1684 plnoletosti a převzal celé panství, dal hrad úplně zrestaurovat a při občasném pobytu na panství v Hradišti, kam přijížděl z Lysé, tam pobýval. Mezitím nechal vystavět zámek v Kuksu.
Když se jeho dcera po nešťastné lásce s hrabětem Kinským rozhodla vstoupit do kláštera, dal hrabě hrad uvnitř zařídit na klášter, povolal tam řád Celestýnek z Prahy a jeho dcera se stala abatyší tohoto řádu. Zemřela ještě v mladém věku 20. ledna 1717. Hrabě Sporck zemřel roku 1738. Jeptišky rok na to hrad opustily a přestěhovaly se do Prahy.
Od té doby nebyl hrad obydlen a poněvadž se neprováděly nutné opravy, hrad rychle podléhal zkáze. Kamene z hradu se používalo jako stavebního materiálu v celém okolí.
Doklady z 10. června 1901:
V pondělí 31. května 1999 byla při rozebírání pískovcového podstavce měděné busty hraběte F. A. Sporcka nelezena měděná válcová schránka, uložená v prohlubni kamene. Schránku převzal od vedoucího restaurátorských prací akademického sochaře Kašpara starosta obce Vratislav Vopálka a uložil ji do trezoru na obecním úřadě. Nález ohlásil odboru památkové péče Okresního úřadu v Trutnově a bylo dohodnuto, že její oficiální otevření se uskuteční v úterý 8. června 1999. S ohledem na mimořádnost nálezu o účast projevili zájem vedoucí pracovníci okresního muzea a archivu, o akci byla vyrozuměna redakce Krkonošských novin, krajská redakce České televize a redakce televize Prima plus.
Dne 8. června 1999 v 10 hodin se sešli všichni zainteresovaní zástupci zmíněných institucí a o deset minut později by tubus otevřen a předán starostovi obce. Ze schrány vysypal čtyři mince a vyjmul dvojnásobně svázaný svitek papíru. Po uvolnění obou stužek bylo zjištěno, že jde o dvě listiny z tuhého papíru.
První o rozměru 372 x 229 mm je slavnostním záznamem, sdělujícím datum uložení schránky a datum odhalení pomníku iniciátory jeho postavení - Okrašlovacím spolkem - i důvod postavení pomníku. Pod záznamem jsou podpisy hraběte Swerts- Sporcka, jeho manželky Ilony a dalších dvaadvaceti občanů Hradiště, zřejmě funkcionářů Okrašlovacího spolku, obecního zastupitelstva atd. Pod podpisy je sdělení o tom, že pomník byl odhalen 7. července 1901 a jeho autorem je prof. Eduard Gerhard, sochař z Liberce.
Druhá listina o rozměru 372 x 190 mm je popsána oboustranně. Na první straně jsou statistické údaje o Choustníkově Hradišti z roku 1901 a tehdejší mzdy, na druhé straně údaje o cenách potravin, životních potřeba a přehled o mincích.
Starosta obce pak požádal pana Jana Lásku, aby přečetl německý text obou listin a zároveň je přeložil do češtiny. Postupně si pak všichni se zájmem mince a listiny prohlédli.
Setkání bylo uzavřeno sdělením, že bude připravena obdobná listina a při sestavování renovovaného pomníku bude spolu s objevenými dokumenty uložena na původní místo.

Slavností znovuodhalení pomníku:
Na pomníku je nyní kopie Sporckovy busty, její originál byl vystaven na Sporckově výstavě v Praze a nyní zdobí obřadní místnost obecního úřadu v Choustníkově Hradišti. Ve schránce, která byla opět do pomníku vložena je také slavnostní listina s informacemi o současném Choustníkově Hradišti, která je uvedena slovy: „Co dobrého zděděno, ať uchováno jest pro příští pokolení“. Svoji listinu i stříbrnou pamětní minci Řádu přiložil také Řád sv. Huberta.
Znovuodhalení pomníku se konalo 2. října 1999 v 9 hodin dopoledne před zahájením Svatohubertských slavností v Kuksu. Ten den bylo krásné počasí, zazněly projevy, fanfáry lesních rohů. Kromě dvaceti členů Řádu sv. Huberta z různých míst republiky a zahraničí se zúčastnilo na sto čtyřicet místních občanů.
Překlady německy psaných listin:
A1
Překlad první listiny:
„Vše ušlechtilé a pravdivé přetrvává i přes neustále proměny času „ Dante - „Božská komedie“

„Loučím se se světlem, abych vyčkal v temnotě, až se zase jednou nade mnou objeví světlo.

Co bylo na mě pro budoucí generace dnes zaznamenáno, budu svědomitě střežit. Mne chrání odolná pevnost mohutného kamene. Když jsem vstupoval do temnoty úkrytu v tomto kameni, psal se v prosluněném světě za vlády Měsíce rok 1901 po Kristu, nebo rok 5661 od stvoření světa; rok 1318 od útěku do Mediny, nebo 2014 od začátku pronikání severských nároků do Říše římské.

Zlaté číslo tohoto roku je „2“, Epaktata „X“, postavení v Slunečném kruhu „6“, číslem Římské (císařské) indikace je číslo „14“.

Nade mnou stojí socha urozeného hraběte Františka Antonína Sporcka, na toto místo postavená vděčnými potomky jeho současníků, k jeho poctě a oslavě“.

Městys (Ch.) Hradiště dne 10. června 1901 - v 53. roce vlády Jeho císařského a královského apoštolského Majestátu Františka Josefa I.

Okrašlovací spolek pod patronací jeho Urozenosti pana Gustava hraběte Schweerts - Sporcka.

Podpisy hraběte, jeho manželky, představitelů spolku, obce a dalších významných osobností obce.


Pod podpisy uvedeno:
Tento památník odhalený 7. července 1901 zhotovil profesor Eduard Gerhard, sochař v Liberci.

A2
Překlad druhé listiny (statistika):
Statistická data o Hradišti (Choustníkově): Hradiště 872 obyvatel
Ferdinandov 85 obyvatel
Celkem 957 obyvatel; 439 mužského pohlaví, 518 ženského pohlaví
951 katolíků - 1 protestant - 0 Židů.
881 Němců, 69 Čechů, 1 Polák, 5 Maďarů, 1 Prus.
61 koní, 444 hovězího dobytka, 98 koz, 398 ovcí, 280 prasat, 31 včelstev, 1163 slepic, 112 hus, 14 kachen, 131 jiné drůbeže.
245 bytů ve 166 domech

Platy: denní plat 1 K 60 h.
zedník 2 K 80 h.
děvečka (služka) za 1 rok 140 K
kočí (pacholek) za 1 rok 168 - 200 K

A3
Překlad druhé listiny (ceny):
Ceny potravin a spotřebního zboží - podle údajů z roku 1901 v rakouských korunách a haléřích
1 hl (hektolitr) žito 11 Korun 20 hal.
1 hl pšenice 13,--
1 hl ječmen 9,60
1 hl oves 6,--
1 hl brambory 2,--
1 hl hrách 18,--
1 kg máslo 2,--
1 kg tvaroh 0,12
1 kg sádlo 1,60
1 kopa vejce 3,--
1 kg maso hovězí 1,20
maso telecí 1,10
maso vepřové 1,40
1 l pivo 0,24
1 l mléko 0,12
1 kopa zelí 8,--
1 q seno 6,--
sláma 2,--
1 m3 dřeva 10,--
tvrdé dřevo 12,--
kulatiny 20,--
1 q uhlí 3,--
1 kg cukr 0,84
1 kg káva 4,--
pšen. mouka 0,30
žitná mouka 0,24
petrolej 0,44
1 husa 3,60
1 kachna 2,--
1 zajíc 2,40
1 pár koroptví 1,20
1 pár holoubat 0,70
1 kuře 1,20

Tabulka mincí (které se tehdy užívaly)
Kurs rakouské koruny
1 Koruna = 0,85060975 Marky nebo 1,050135501 Franku nebo 0,42 Zlatky

Mince ve zlatě
10ti Koruny a 20ti Koruny

Mince ve stříbře
1 koruna a 5ti koruna

Mince niklové
10ti haléře a 20ti haléře

Mince v mědi
v hodnotě 2 haléře a 1 haléř
1 Koruna (rakouská, tehdy platná) = 100 haléřů
1 K = 100 h