Obec

Známé informace o dávné i blízké historii obce, jejím původu, vzniku jejího jména apod.: (čerpáno je z Hradišťského zpravodaje vydání listopad 2000, autorkou článku Mgr. Ivana Kwiecienová):

V 16. stolení se objevil první znak, jehož původní podobu neznáme. Základ znaku zřejmě tvořilo zlaté kolo v červeném poli. Na pečeti ze 17. století se nad štítem se symbolem kola objevil i symbol rozevřeného kružidla, přejatý z erbu vrchnosti rytířů Pecingárů z Bydžína, kteří zde vládli až do pobělohorských konfiskací.

V 19. století se znak ustálil v podobě červeného štítu se zlatým kolem a stříbrným kružidlem. Název „Hradiště Choustníkovo“ použil poprvé František Palacký v roce 1848, v běžné praxi se tehdejší městečko úředně nazývalo Hradiště nad Labem a zdejší hrad Heřmanův Choustník. Dnešní název Choustníkovo Hradiště byl úředně schválen roku 1923. V moderní době byl ze znaku vypuštěn symbol kružidla a znak Choustníkova Hradiště je obvykle užíván v jednodušší podobě zlatého kola na červeném štítě. V současné době obec Choustníkovo Hradiště nemá žádný oficiální znak.

(dále čerpáno z I. svazku obecní kroniky)
Výklad jména obce není obtížný. Obec dostala jméno hradu - hradiště, jehož držitelem byl Heřman z Choustníku - viz zříceniny hradu Choustníku v jižních Čechách. Obec dostává název Choustníkovo Hradiště. Je přirozené, že dějiny obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu. Životem obce přehnaly se dobré i špatné doby. Po Švédech ve válce 30tileté zůstala řada vypálených dvorců včetně kostela. V každém nebezpečí utíkali se lidé schovat do lesa severně od obce. Dle pověsti mělo Choustníkovo Hradiště i právo hrdelní. Tresty smrti se vykonávaly na Šibeňáku - malý kopec nad křižovatkou silnic Dvůr Králové nad Labem - Trutnov. V husitské době byla obec utrakvistickou, během XVI. stol. evangelickou. Po protireformaci stala se opět katolickou. Veliké množství křížů jsou stopy protireformace. Povýšení Choustníkova Hradiště na městys se stalo už v roce 1541. Znakem městyse byl štít se stříbrným polem, na němž bylo zlaté kole se zlatým otevřeným kružítkem. V té době má Choustníkovo Hradiště právo na 2 týdenní trhy ve středu a v sobotu, též i právo na 2 výroční trhy. Dále uvádíme zajímavé informace z blízké minulosti naší obce pocházející z materiálu blíže neurčeného, jehož původ odhadujeme na 30. léta 20. století.

V obci Choustníkovo Hradiště se nacházel hotel Sporck, který je dnes v zoufalém polorozpadlém stavu. Na proti hotelu Sporck byla obecní studna s radioaktivní vodou (obsahovala prý 30 Macheových jednotek radia). Ve jmenovaném hotelu byly zřízeny 4 kabiny s vanami, které se naplňovaly radioaktivní vodou z vlastního pramene. Léčil se zde revmatismus a ischias. Koupel stála Kč 4,-- a sezóna trvala od 15. května do konce měsíce září.

V obci byl také pivovar, jehož budovy jsou dnes v soukromém vlastnictví, chátrají a slouží jako hospodářské prostory. „Budovy pivovaru jsou velice rozlehlé a zadní svojí částí jako přilepeny na Zámecký vrch. Jeden ze sklepů piv našli bychom pod Zámeckým vrchem. Jedna várka činí 52 hl. Roční výstav pohybuje se od 3 1/2 do 4 tis. hl. Sladovací kampaň trvá 3 měsíce a zesladuje se 8 - 10 vagónů ječmene. Zaměstnává se 5 dělníků stálých. Práce s výrobou děje se většinou ručně, jen z části strojově.