Vnitřní směrnice č. U19

k poskytování peněžitých darů na výstavbu domovních čističek odpadních vod v městysu Choustníkovo Hradiště
ve znění novely ze dne 23. 3. 2022
Finanční dar ve výši 30 000 Kč poskytne Městys Choustníkovo Hradiště fyzické nebo právnické osobě na základě žádosti a to při dodržení níže uvedených podmínek.


  • Dar se poskytuje na výstavbu nových domovních čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních vod, nebo na montáž druhých stupňů čištění odpadních vod např. zemních filtrů a na další ekologické způsoby čištění odpadních vod (dále jen „ČOV“). Dar se neposkytuje na samostatnou výstavbu septiků nebo žump.
  • Dar se poskytuje pouze na výstavbu nových ČOV k nemovitostem, které se nachází v katastrálním území městyse Choustníkovo Hradiště. Nemovitosti, jejichž odpadní vody ČOV bude řešit, nesmí být užívány k podnikatelské činnosti v rozsahu větším jak 25 % podlahové plochy a nesmí být zapsány v obchodním majetku.
  • Dar se poskytuje až po dokončení a kolaudaci stavby ČOV.Postup podání žádosti o poskytnutí daru
Žádost, která je přílohou č. 1 této směrnice, se podává na Obecní úřad v Choustníkově Hradišti, a to včetně povinných příloh:

  1. kopie kolaudačního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo kopie kolaudačního souhlasu
  2. kopie výpisu z katastru nemovitostí

Žadatelem může být vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, ke které je ČOV budována. Na jednu ČOV je poskytován pouze jeden dar a obec nenese zodpovědnost za případné spory spoluvlastníků. Je-li to v žádosti uvedeno, může být dar rozdělen mezi spoluvlastníky dle požadavků žadatele.
V případě, že jedna ČOV bude sloužit pro více nemovitostí, posoudí žádost rada obce a o žádosti rozhodne individuálně s přihlédnutím k této vnitřní směrnici.


Dokumenty:
Vnitřní směrnice U19 – Dary na ČOV 2022
Žádost o dar na ČOV