Stavebník – informace pro stavby v obci

Vodovod a kanalizace

Veřejný vodovod v Choustníkově Hradišti zásobuje pitnou a užitkovou vodou celou obec Choustníkovo Hradiště včetně místní části Ferdinandov a části lokality Dolní Vlčkovice, která je součástí sousední obce Vlčkovice v Podkrkonoší.

Obec Choustníkovo Hradiště nemá soustavnou kanalizační síť. Existující kanalizace je tvořena několika samostatnými stokami zaústěnými do nejbližších recipientů. Vzhledem ke geomorfologickým poměrům v obci je kanalizace řešena jako gravitační, jednotná. Kanalizace v obci Choustníkovo Hradiště je určená k odvádění dešťových individuelně předčištěných odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí. Není proto zakončena čistírnou odpadních vod.

Vodovod a kanalizace jsou v matetku obce Choustníkovo Hradiště, ale provoz je smluvně zajištěn společností:

Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

Společnost se vyjádřuje o existenci sítí vodovodu a kanalizace, sdělí vám podmínky pro vodovodní a kanalizační přípojku. Při stavebním záměru je nutné i rozhodnutí obce Choustníkovo Hradiště.

Místní komunikace

Obec Choustníkovo Hradiště zajistila v souladu § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, který byl předložen zastupitelstvu obce Choustníkovo Hradiště, které ho dne24.dubna 2019, usnesením č. 22/2/2019 schválilo. Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací, přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány. Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky § 5 odst. 3 vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úřad Choustníkovo Hradiště tak, jak je vedeno ve výroku.

Veřejné osvětlení

Obec je vlastníkem věřejného osvětlení. Vyjádřením o existenci sítí veřejného osvětlení získáte na našem obecním úřadě.

Stanovisko na úseku civilní ochrany obyvatelstva

Vyjádření o veřejném zájmu hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejíchž ochrana je v působnosti Obecního úřadu Choustníkovo Hradiště.