Plánované akce pro rok 2023


Prioritní akce
 • Získání stavebního povolení a výběrové řízení na dodavatele prací. III/29923 Choustníkovo Hradiště – oprava a vybudování nových chodníků, přechod pro chodce, veřejné osvětlení, rekonstrukce a nová kanalizace středem městyse, chránička pro optický kabel
 • Projektová dokumentace a žádost o stavební povolení „Bezpečnostní úprava na silnici I/37 vlivem D11“ - oprava a vybudování nových chodníků, bezpečnostní ostrůvek na přechodu pro chodce, veřejné osvětlení, úprava křižovatek

Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ – DPS
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ – stavební povolení
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci mostních objektů M-04, P-06, P-07
 • Projektová dokumentace pro výstavbu dětského hřiště ve sportovním areálu a na návsi
 • Projektová dokumentace a územní souhlas „Terénní úpravy na p.p.č. 16 v k.ú. Choustníkovo Hradiště“

Místní komunikace (MK)
 • Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 (cesta Kozí kout) s mostními objekty P-06, P-07 a M-04 (Grunt)
 • Oprava propustku P-05 (křižovatka u Statku)
 • Lokální oprava místní komunikace ke školce a kolem bytovek (31c, 1d1, 1d2, 1d3)
 • Vyčištění příkopů cesty na obec Stanovice (MK 1b1, 1b2, 1b3)
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v městysi
 • Oprava povrchu komunikace ke MK 13c

Obecní vodovod a kanalizace
 • Dokumentace k provedení stavby – telemetrie na vodojemech a vodních zdrojích
 • Projektová dokumentace „Obnova vodovodu od vodního zdroje Rýcholka k vodojemu Müller“

Investice
 • Technické a materiální vybavení JSDH
 • Oprava budovy „STATEK“– Sběrné místo pro městys Choustníkovo Hradiště
 • Chránička na optický kabel a veřejné osvětlení: „Choustníkovo Hradiště, vn, TU_0253, OPPP“

Investice (s dotačním přispěním)
 • Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště
 • Multifunkční hřiště

Veřejná zeleň
 • Květinové záhony na návsi, u mateřské školky a v parku
 • Trvalkový květinový záhony u kulturního sálu
 • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství

Významný dar na opravu krovů v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti.