Realizované akce za rok 2023
Prioritní akce:
 • Získání stavebního povolení a výběrové řízení na dodavatele prací. III/29923 Choustníkovo Hradiště – oprava a vybudování nových chodníků, přechod pro chodce, veřejné osvětlení, rekonstrukce a nová dešťová kanalizace středem městyse, chránička pro optický kabel
 • Projektová dokumentace a podaná žádost o stavební povolení „Bezpečnostní úprava na silnici I/37 vlivem dálnice D11“ – oprava a vybudování nových chodníků, bezpečnostní ostrůvek na přechodu pro chodce, veřejné osvětlení, úprava křižovatek.

Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ – dle usnesení zastupitelstva nebyla již zadávána dokumentace pro provedení stavby, jelikož finanční náklad by byl kolem 700.000 Kč. V danou dobu městys Choustníkovo Hradiště nemá finanční prostředky na realizaci předmětné stavby a své finanční prostředky směřuje k opravám chodníků, cest, veřejného osvětlení a kanalizace.
 • Bylo podána žádost o stavební povolení na komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“
 • Byla vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci mostních objektů M-04, P-06, P-07
 • Na projektové dokumentaci a územním souhlasu pro „Terénní úpravy na p.p.č. 16 v k.ú. Choustníkovo Hradiště“ se stále pracuje. Byl vyhotoven hydrotechnický výpočet ovlivnění odtokových poměrů Kocbeřského potoka – p. č. 16. dle podmínek od Odboru životního prostředí městského úřadu města Dvůr Králové nad Labem.
 • Zadání projektové dokumentace na opravu budovy „STATEK“– Sběrné místo pro městys Choustníkovo Hradiště.
 • Byl zahájen projekt revitalizace rybníka „Pod Šlosberkem“ v městysi Choustníkovo Hradiště p. p. č. 124. Záměrem je znovuobnovení rybníka s obtočným Hradišťským potokem.
 • Zahájení projektové dokumentace pro Sběrné místo městyse Choustníkovo Hradiště v budově bývalého statku na st.p.č. 38/4

Místní komunikace
 • Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 (cesta Kozí kout) s mostními objekty P-06, P-07.
 • Oprava mostku M-04 (cesta do Gruntu)
 • Stavba nového propustku havarijního stavu propustku P-05 křižovatka před bývalou moštárnou.
 • Realizace opravy cesty kolem lípy
 • Lokální oprava místní komunikace ke školce a kolem bytovek (31c, 1d1, 1d2, 1d3)
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v městysi
 • Lokální oprava povrchu komunikace k mateřské škole a kolem bytovek.

Obecní vodovod a kanalizace
 • Dokumentace k provedení stavby – telemetrie na vodojemech a vodních zdrojích
 • Obnova vodovodu od vodního zdroje Rýcholka k vodojemu Müller. Důvodem obnovy vodovodu je větší zokruhování vodovodního systému

Investice (další)
 • Technické a materiální vybavení JSDH
 • Zakoupení nového skákacího hradu pro děti
 • Opláštění zbývající části pergoly na hřišti
 • Lavice (8 ks) pro sezení ve sportovním areálu.
 • Nákup automobilu a přípojného vozidla pro zaměstnance městyse
 • Stoly v kulturním sále č.p.79
 • Dětský hrad pro nejmenší návštěvníky dětského hřiště na návsi

Investice (s dotačním přispěním)
 • Zakoupení kontejnerů pro sběrné místo s přispěním Královéhradeckého kraje 160.000 Kč
 • Oprava povrchu místní komunikace 18c1 a 18c3 s mostními objekty P-06, P-07 s finanční dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 1.500.000 Kč

Veřejná zeleň
 • Květinové záhony na návsi, u mateřské školky a v parku
 • Trvalkový květinový záhon u kulturního sálu
 • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství

Významný dar na opravu krovů v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti.
Realizované akce za rok 2022
Prioritní akce:
 • Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK
 • Studie: „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37“

Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ – stavební povolení
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ – územní souhlas
 • Projektová dokumentace na výstavbu „Multifunkčního hřiště v obci“
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci a opravu mostních objektů M-04, P-06, P-07
 • Projektová dokumentace pro výstavbu dětského hřiště ve sportovním areálu a na návsi
 • Projektová dokumentace a stavební povolení Choustníkovo Hradiště,vn,TU_0253,OPPP

Místní komunikace
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v městysi
 • Oprava mostních objektů M-05 – p. p. č. 915/1, P-02 – p. p. č. 1194/2

Obecní vodovod a kanalizace
 • Studie telemetrie na vodojemech a vodních zdrojích
 • Oprava vodovodu a kanalizace – Kozí kout
 • Vyznačení ochranných pásem vodního zdroje

Investice
 • Zabezpečení systémem JABLOTRON pro mateřskou školu č.p. 42
 • Zabezpečení systémem JABLOTRON pro stodolu (JSDH)
 • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Dokončení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
 • Technické a materiální vybavení JSDH
 • Parkoviště u kulturního sálu č.p. 79
 • Chodníček u kulturního sálu č.p. 79
 • Kniha Choustníkovo Hradiště – procházka sídlem panství hraběte Sporcka

Veřejná zeleň
 • Květinové záhony na návsi a u mateřské školky
 • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství

Významný dar na opravu krovů v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti.
Realizované akce za rok 2021
Priorita:
 • dokončení Rekonstrukce mateřské školy

Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ DUR
 • Studie – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti“
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ DUR
 • Zadání projektové dokumentace na opravu obecní stodoly na st. p. č. 72/1
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38 – stavební povolení

Místní komunikace
 • Výstavba nových parkovacích míst u mateřské školy
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci

Obecní vodovod a kanalizace
 • Oprava jímání a prameniště – „Vodní zdroj Pod Kocbeřemi“

Výstavba (demolice)
 • Oprava fasády kabinek č.p. 6 na sportovním hřišti
 • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Zahájení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
 • Kontejner na vybavení SDH – nové opláštění a instalace dveří
 • Technické a materiální vybavení JSDH
 • Finanční spoluúčast na opravě krovů na kostele Povýšení svatého Kříže

Veřejná zeleň
 • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
 • Nová výsadba u mateřské školy
 • Nová výsadba u bytových domů
 • Arboristická úprava zeleně na hřbitově
 • Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství
Realizované akce za rok 2020
Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště
 • Projektová dokumentace na veřejné osvětlení podél silnice I/38
 • Demoliční výměr budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Geologický průzkum – místní komunikace „Ferdinandov Holec – Blažek“
 • Architektonická studie „Požární zbrojnice se školící místností“

Místní komunikace
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
 • Oprava mostu u dětského hřiště M-03
 • Montáž pěti zrcadel pro bezpečnější provoz na místních komunikacích
 • Čištění krajnic Grunt, Zátiší a soutok
 • Dopravní značení na mostních objektech

Obecní vodovod a kanalizace
 • Oprava vodovodu C3 – vodovod Choustníkovo Hradiště propoj Malus
 • Automatický dávkovač dezinfekce na vodojemu Ferdinandov

Výstavba
 • Rekonstrukce mateřské školy – hlavní zahájení stavebních činností
 • Novostavba – Technická budova obce – garáž pro cisternové silniční vozidlo
 • Dostavba areálu u workoutového hřiště
 • Zastřešení lodních kontejnerů na sportovním hřišti
 • Zakoupení lodního kontejneru pro vybavení SDH
 • Restaurátorské práce na pomníku sv. Panny Marie u hřbitova
 • Rozptylová loučka na hřbitově
 • Oprava střechy a rozšíření štítů na kabinách č.p.6 – sportovní areál

Veřejná zeleň
 • Bezpečnostní a výchovné řezy na dřevinách
 • Pokácení rizikových tújí na hřbitově
 • Nákup kontejneru na bioodpad
Realizované akce za rok 2019
 • Nákup zásahového vozu CAS 24K 101 Liaz a dovybavení JSDH ve výši 625.000 Kč na zlepšení akceschopnosti jednotky
 • Získání automobilu Renault Trafic pro činnost SDH bezúplatným převodem
 • Nákup skladových kontejnerů pro činnosti sportovního areálu
 • Nové provedení internetových stránek obce Choustníkovo Hradiště
 • Zahájení výstavby Workoutového hřiště s altánem a výsadbou zeleně (realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 286.000 Kč)

Místní komunikace
 • Zahájení prací na projektu rekonstrukce a výstavby nové komunikace „Stašák – dětské hřiště“
 • Vybudování výhybny na komunikaci do části obce Ferdinandov
 • Rekonstrukce povrchu na místní komunikaci od Škopů k Francům
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci „III/29923 Choustníkovo Hradiště“

Kanalizace a vodovod
 • Zahájení prací na projektu „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“

Budovy v majetku obce
 • Opravy a rekonstrukce střech na vodojemu Müller, hasičárně na Ferdinandově, obecním úřadě, stodole a na budově kulturního sálu
 • Oprava omítky na hasičárně v části obce Ferdinandov – místní občané svépomocí
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci k akci „Technická budova obce Choustníkovo Hradiště“

Veřejná zeleň
 • Výchovné a stabilizační ořezy stromů v parku a na obecním hřbitově
 • Nové výsadby např. u autobusové zastávky, lípa svobody v parku,…
Realizované akce za rok 2018
 • Dokončení projektové dokumentace ,,Stavební úpravy a energetická opatření MŠ Choustníkovo Hradiště“
 • Nákup traktorové sekačky značky KUBOTA
 • Asanace deponie hlíny na sportovním hřišti za poštou
 • Nákup nového kontejnéru na bioodpad
 • Koupě nemovitosti od paní Vojtové, st. p. č. 26., p.p.č. 212 a 2339 v k.ú. Choustníkovo Hradiště