Program kastrace koček a kocourů v městyse Choustníkovo Hradiště

 1. Cílem programu je podpořit chovatele koček chovaných v domácnosti a motivovat je poskytnutím finančního příspěvku ke kastracím jimi chovaných zvířat, aby se omezil nárůst opuštěných koťat a toulavých koček na území městyse. Dalším cílem je utlumení populace toulavých koček.
 2. Program se vztahuje na zákroky prováděné u koček a kocourů ve vlastnictví a péči občanů s místem trvalého pobytu na území městyse Choustníkovo Hradiště.

Pravidla pro poskytování příspěvku na kastrace koček chovaných v domácnosti:
 • žadatel o poskytnutí příspěvku musí mít trvalé bydliště na území městyse Choustníkovo Hradiště
 • žádost bude podána na formuláři, který je přílohou tohoto Programu
 • povinnou přílohou žádosti je originál dokladu vydaného veterinárním lékařem za provedený výkon
 • žádost bude uplatněna na Úřadě městyse Choustníkovo Hradiště; s žadatelem se uzavře darovací smlouva o poskytnutí finančního příspěvku do 15 dnů ode dne podání žádosti
 • finanční příspěvek bude vyplacen v hotovosti
 • žádost lze podat do 3 měsíců od provedení zákroku
 • žádost lze podat do 3 měsíců od provedení zákroku
 • výše poskytovaného příspěvku je pro rok 2023 stanovena:
- 700 Kč na kastraci kočky
- 400 Kč na kastraci kocoura

 • příspěvek v daném kalendářním roce bude poskytován pouze do vyčerpání objemu finančních prostředků, určených pro zajištění programu, nerozhodne-li Rada městyse Choustníkovo Hradiště jinak
 • pro rok 2023 je vyčleněna v rozpočtu městyse částka 20.000 Kč

Tento program byl schválen Radou městyse Choustníkovo Hradiště dne 20. 12. 2023 číslem usnesení 73/12/2022.