Czech POINT

Na kontaktních místech Czech POINTu můžete získávat údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

Czech POINT na obecním úřadě nabízí následující služby:

Výstup z katastru nemovitostí

Obdržíte úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem nebo parcelám v kterémkoli katastrálním území v ČR.

Hledání podle:
 • listu vlastnictví – číslo katastrálního území + číslo listu vlastnictví
 • seznamu nemovitostí:
  1. seznam parcel – katastrální území + kmenové číslo + poddělení čísla
  2. seznam budov – katastrální území + číslo popisné nebo číslo evidenční
  3. seznam jednotek – katastrální území + číslo popisné nebo číslo evidenční + číslo jednotky
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč.


Výpis snímku z katastrální mapy

Musíte znát obec + katastrální území + kmenové číslo + poddělení čísla
Správní poplatek: 100 Kč


Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Komu bude výpis vydán:
 • osobě, které se výpis týká – na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec – povolení k pobytu cizince)
 • zmocněnci – na základě ověřené plné moci a platného dokladu totožnosti zmocněnce
Správní poplatek: 100 Kč


Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Musíte znát identifikační číslo firmy nebo zahraniční číslo organizace.
Správní poplatek: 100 Kč


Výpis z obchodního rejstříku

Obdržíte úplný výpis nebo výpis platných.
Úplný výpis obsahuje veškeré informace o firmě, které byly zapsány do obchodního rejstříku po dobu existence firmy.
Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
Musíte znát identifikační číslo firmy.
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč


Výpis ze živnostenského rejstříku

Musíte znát identifikační číslo firmy.
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč
Dále můžete prostřednictvím Czechpointu provést ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změny) vedených v živnostenském rejstříku a podat žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. V těch případech funguje kontaktní místo jako podatelna – žádosti jen přeposílá na příslušný živnostenský úřad.


Výpis z bodového hodnocení osob

Zjistíte stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů (bez bodů ve správním řízení) – nejedná se výpis řidičského oprávnění řidiče, jak si mnozí pletou.

Komu bude výpis vydán:
 • osobě, které se výpis týká – na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinec – povolení k pobytu cizince)
 • zmocněnci – na základě ověřené plné moci a platného dokladu totožnosti zmocněnce
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o seznam dodavatelů, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je Ministerstvu místního rozvoje příslušnými doklady a uhradili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co dostanete:
 • registrace a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Musíte znát identifikační číslo firmy.
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč


Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Jedná se o seznam provozovatelů autovrakovišť.

Požádat může:
 • statutární zástupce, který předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • kontaktní osoba, která předloží úředně ověřenou plnou moc + platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč


Výpis z insolvenčního rejstříku

Obsahuje informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Musíte znát identifikační číslo firmy nebo jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby.
Správní poplatek: 100 Kč za první stránku, každá další započatá stránka je za 50 Kč


Datové schránky

Můžete zažádat o:
 • zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby
 • vydání nových přístupových údajů k datové schránce
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby k datové schránce
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200 Kč.