Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Choustníkovo Hradiště

2. Důvod a způsob založení

Městys Choustníkovo Hradiště má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Městys byl zřízen ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení


 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 • Městys Choustníkovo Hradiště
  Choustníkovo Hradiště č.p. 102
  544 42 Choustníkovo Hradiště
  tel.: +420 499 692 942
  mobil: + 420 724 143 115

 • 4.3 Úřední hodiny
 • Pondělí 08:00 - 17:00 hodin
  Středa 08:00 - 17:00 hodin


 • 4.5 Adresa internetové stránky
 • www.choustnikovohradiste.cz

 • 4.6 Adresa podatelny
 • Městys Choustníkovo Hradiště
  Choustníkovo Hradiště č.p. 102
  544 42 Choustníkovo Hradiště
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk


 • 4.8 Datová schránka
 • g9dbnky

5. Případné platby lze poukázat

Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 7529601/0100


6. IČO

00277932


7. DIČ

CZ00277932


8. Dokumenty9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 1. osobně: na Úřadě městyse v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí 8:00–17:00
  Středa 8:00–17:00
 2. telefonicky – pevná linka: +420 499 692 942
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu mestys@choustnikovohradiste.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městys Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Úřadě městyse v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí 8:00–17:00
  Středa 8:00–17:00
 2. Telefonické podání – pevná linka: +420 499 692 942
 3. Poštou na adresu Úřad městyse Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
 4. Elektronicky na e-mail: mestys@choustnikovohradiste.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: g9dbnky
 6. Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • Osobně na Úřadě městyse
 • Poštou na adresu Úřad městyse Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:
 • městys úřadu - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti městyse,
 • v případě, že úřad městyse není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Formuláře10. Příjem podání a podnětů

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Úřadě městyse v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí 8:00–17:00
  Středa 8:00–17:00
 2. Telefonické podání – pevná linka: +420 499 692 942
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu mestys@choustnikovohradiste.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městys Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.


11. Předpisy


Nejdůležitější používané předpisy. Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • platné obecně závazné vyhlášky
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz


12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv
  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13.2 Výhradní licence
  V současné době nejsou pro Městys Choustníkovo Hradiště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019


Další informace

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:
http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik